מדיניות

            מבוא

 1. תקנון זה הנו נספח להסכם התקשרות לרישום ללימודים למרכז הישראלי לקריירה (להלן: “החברה” ו\או “המכללה“). קבלתו של תקנון זה כצרופה להסכם התקשרות ללימודים ו\או לבדו אצל הנמען ובמלואו מהווה הצהרה מצד הלקוח ו\או הנרשם ו\או התלמיד ו\או הסטודנט ו\או המתעניין  כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הנרשם ו\או הלקוח לבין החברה.
 2. המרכז הישראלי לקריירה פועל למען שינוי תודעת בניית הקריירה בישראל על ידי פיתוח מרחבי לימוד, שיטות לימוד חדשניות ואפשרויות השמה. 
 3. שיטת הלימוד הייחודית של המרכז הישראלי לקריירה, הסטודנטים יכולים לבחור איפה ומתי הם לומדים.  
 4. הסטודנטים של המכללה יקבלו גישה לקבוצות הוואטסאפ/ טלגרם הפרטיות של המכללה בהן יוכלו לעזור, לקבל עזרה, לפתח שיתופי פעולה עסקיים ולקבל הזדמנויות עסקיות מהחברים בה. 
 5. כדי לספק לסטודנטים אפשרות לעסוק בתחום הנלמד, המכללה פועלת בשיתוף פעולה עם חברות השמה, שיעזרו בהשמה לעבודה את הסטודנטים שעברו בהצלחה את ההכשרה ויענו על דרישות החברה. 
 6. החברה  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על אלו שנרשמו לאחר השינוי.
 7. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.
 8. מובהר בזאת כי אין ברישום ללימודים ו\או לקורסים של החברה בכדי להוות התחייבות להצלחת הנרשם בלימודים ו\או בקריירה  ו\או במציאת עבודה וכו’.
 9. אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום \ עסקה, הנך מתבקש בזאת שלא תירשם ואל תקבל סיסמה המאפשרת לך לצפות בתכנים הנלמדים בקורס, חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או לצפייה איננו חומר היכול להיות מוחזר לבעליו בשלמותו .
 10. בכל שאלה או בירור לגבי הרישום או הלימודים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה.
 11. ההרשמה ללימודים ו\או חתימה על הסכם התקשרות עם החברה ו\או ביצוע התחייבות ו\או ביצוע מלוא תשלום הלימודים ו\או מתן אמצעי תשלום תקין ופעיל לחברה עבור הלימודים (לרבות צ’קים), מהווה את הסכמת הנרשם מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לרבות תנאי הביטול הנהוגים בחברה, לפיכך אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה , הנרשם מתבקש לא להשלים את הליך ההרשמה ו\או להירשם ללימודים \ קורסים של החברה.
 12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מהנרשם את ביצוע הרישום, וזאת על פי שיקול  דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

   

  רישום ללימודים
 1. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום ללימודים של החברה,  החברה תבקש מהנרשם רק את המידע הנחוץ במישרין לחברה.
 2. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.

   

  דיוור ישיר
 1. החברה מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר קורסים ו\או החברה ו\או מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 2. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בפניה בכתב לחברה.
 3. בעלי החברה לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

   

  מדיניות ביטולים 
 1. אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום \ עסקה, הנך מתבקש בזאת שלא תירשם ואל תקבל סיסמה המאפשרת לך לצפות בתכנים הנלמדים בקורס, חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או לצפייה איננו חומר היכול להיות מוחזר לבעליו בשלמותו .
 2. ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד ויומצא לחברה בהתאם לכתובת החברה ועליה מצוינים שם, מספר ת.ז הנרשם או הרשום וחתימת מבקש הביטול, כל אמצעי ביטול אחר שאינו כתב לא יהווה ביטול הרשמה ו\או לימודים ולא יקבל מענה מאת החברה, למען הסר כל ספק, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
 3. כל בקשה לביטול תבחן על ידי החברה ותשובה בבקשה זו תומצא לנרשם ו\או ללומד עד ארבע עשרה (14) ימי עסקים לכתובת הלומד \ נרשם כפי שסיפק בעת ההרשמה ו\או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידי החברה.
 4. ביטול רישום ללימודים שיתבצע בתוך 14 ימים מיום הרישום, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, יהא ללא חיוב מעבר לתשלום דמי הרישום \ ביטול הרשמה בסך 10% (עשרה אחוזים) או 1,000 ₪ מעלות ההכשרה (הגבוה מביניהם). 
 5. ביטול רישום לאחר 14 יום מיום הרישום ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורס – הנרשם יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד וככל ולא שולם אזי תקנון זה יהווה שטר חוב שמסר הנרשם לחברה ויחייב אותו ככל שטר חוב קיים בתשלומים לזכות למכללה.
 6. ביטול הרשמה או הלימודים לאחר תחילת הלימודים (בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו), מכל סיבה שהיא, יחייב את הנרשם בתשלום מלא של שכר הלימוד ללא אפשרות לקבל חזרה תשלום זה או החזר חלקי עבור תשלום זה.
 7. יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי בלתי ניתן לביטול לאחר פתיחת הקורס ו\או קבלת קוד משתמש וסיסמה ופועל יוצא מכך יחויב הנרשם בתשלום מלא של עלות קורס כפי שנמסר לנרשם וזאת עקב האפשרויות הרבות אשר ניתנות בפני הנרשם להוריד ו/או להשתמש בתכנים של החברה בצורה כזו או אחרת.
 8. במקרה של בטול עסקה אשר בוצע לאחר ששובץ הלקוח לקורס נוסף ו/או לקורס האימון, ובטרם חלפו לא יותר מהמפגש הראשון מהמפגשים בקורס הנוסף ו/או קורס האימון, יחוייב הנרשם בתשלום למכללה, וזאת בנוסף לסכומים הנקובים לעיל (דמי הלימוד), בחלק היחסי מתוך עלות הקורס הנוסף עבור המפגשים אשר חלפו. 
 9. במקרה של בטול עסקה אשר בוצע לאחר ששובץ הלקוח לקורס הנוסף ו/או קורס האימון, ולאחר תום המפגש הראשון או יותר מהמפגשים בקורס הנוסף ו/או קורס האימון, יחויב הנרשם בתשלום מלא לחברה של הקורס הנוסף ו/או קורס האימון וזאת בנוסף לסכומים הנקובים לעיל (דמי הלימוד) לפי הגדרתם בהסכם ההתקשרות. 
 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים במידה ושולם מלוא תשלום שכר הלימוד, יבוצע ע”י המכללה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה.
 11. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בראשון לציון בלבד . 
 12. על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.
 13. מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן שירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

 הרשמה ולימודים מהנים 

 בהצלחה