סימולציות הכנה למבחן המתווכים

הוראות לנבחן/ת:
1 .משך הבחינה – שעתיים.
2 .בבחינה 25 שאלות. משקלה של כל שאלה 4 נקודות. לכל שאלה ארבע חלופות תשובה.
עליך לבחור את התשובה הנכונה ביותר בהתאם לחומר הבחינה ולסמן אותה ב”דף תשובות
לנבחן” על-ידי סימון X בריבוע המתאים לחלופה שנבחרה.
3 .סימון שני ריבועים באותה שאלה בדף התשובות יגרום לפסילת התשובה. אם ברצונך לשנות
תשובה שכבר סימנת, עליך למחוק את הבחירה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע כחול או שחור,
וסימון ב- X את הבחירה החדשה. אם שינית את דעתך, עליך למלא שוב את הריבוע בעט
כחול או שחור ולכתוב בצד שורת הריבועים את התשובה החדשה שבחרת.
4 .יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד.
5 .ציון עובר – 60 נקודות.
6 .חומר עזר המותר בשימוש:
א. ספר דיני מתווכים במקרקעין חוקים ותקנות – הניתן ע”י רשם המתווכים ויש להחזירו
בסיום הבחינה.
ב. מילון או מילונית אלקטרונית.
7 .כללי התנהגות בבחינה ומשמעת:
א. יש לכבות טלפונים ניידים, שעונים חכמים וכל מכשיר אלקטרוני אחר ולהניחם בתיק על
פי הוראות המשגיחים באולם. חל איסור מוחלט לשאת, להחזיק או להשתמש במכשירים
אלה בכל מהלך הבחינה.
ב. חל איסור על שימוש באוזניות מכל סוג שהוא, ניתן להשתמש באטמי אוזניים.
ג. יש להזדהות, לכשיידרש, על ידי הצגת תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה שהונפקו
בישראל והם ברי תוקף.
ד. אסור לנבחנים לשוחח ביניהם במהלך הבחינה או להעביר זה לזה חומר עזר, או כל ציוד
אחר.
ה. אין לעזוב את אולם הבחינה לפני שחלפו 30 דקות מתחילת הבחינה.
ו. מי שיבקש לעזוב את הבחינה לפני תום המועד הרשמי, יתבקש להשיב למשגיחים את
שאלון הבחינה, ספר הבחינה וכן דף התשובות, והוא ייחשב כמי שנכח בבחינה. מי שעזב
במהלך הבחינה לא יורשה לחזור לאולם הבחינה בשום מקרה.
ז. היציאה לשירותים אסורה במהלך חצי השעה הראשונה לבחינה ובמהלך חצי השעה
האחרונה לבחינה. בשאר הזמן, תותר היציאה לשירותים רק באישור המשגיחים ובליווי
משגיח.
ח. מי שיש ברשותו בזמן הבחינה רשומה, ספר או כתב אחר שלא הותר השימוש בהם
על-ידי הרשם, או שימצא עוזר או מפריע לנבחן אחר, רשאי הרשם או נציגו, לאחר
שהמפקח הסב תשומת לבו לדבר, להפסיק בחינתו, להוציאו מחדר הבחינה, ולא ייקבע לו
ציון.